Plan Hart van Oosterwolde is een landelijke pilot

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt dat het plan Hart van Oosterwolde benoemt is tot pilot-project in het programma Stedelijke herverkaveling.
Binnen dit programma worden diverse projecten ondersteund waarbij het onder andere gaat over herverkaveling. Dit geldt ook voor het project Hart van Oosterwolde.
De initiatiefgroep hoopt op steun en kennis vanuit het ministerie, maar hoopt ook bij te dragen aan vergroten van kennis over gelijke thema’s.

Inloopavonden

Op 10 & 18 april hebben er 2 inloopavonden plaats gevonden voor de betrokkenen waar de initiatiefgroep gesprekken mee heeft gevoerd. Hierin hebben wij laten zien wat er met de input vanuit hen is gedaan. De betrokkenen hebben de informatie op de e-mail ontvangen en er is gevraagd om voor maandag 23 april schriftelijk hun reactie nogmaals te geven, zodat wij hier naar kunnen kijken.
Later volgt er een algemene, openbare informatieavond waarin de plannen gepresenteerd worden aan het dorp en betrokkenen. De datum hiervoor volgt later.

Nieuwsbrief nr. 2

Inleiding
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief voor het plan Hart van Oosterwolde. Met deze nieuwsbrief hopen wij iedereen in Oosterwolde te bereiken en te informeren over het plan Hart van Oosterwolde. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via mail en geplaatst op de website www.hartvanoosterwolde.nl

Wat is er de afgelopen periode gebeurd
Vanuit het raadsbesluit heeft de Initiatiefgroep 10 punten benoemd waaraan het plan Hart van Oosterwolde moet voldoen en waaraan gewerkt wordt. Dit zijn:

Infra en bouw:
1. Goede ontsluiting/Entree van ’t Hart van Oosterwolde
2. Op de locatie De Heerdt wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd
3. Met de grondeigenaren worden heldere afspraken gemaakt
4. Er wordt voldaan aan de aanbestedingsrichtlijnen

Financiën:
5. De horecafunctie in het nieuwe gebouw wordt juridisch gescheiden van de exploitatiestichting, de horecafunctie wordt aanbesteed
6. Er moet een investeringsbegroting inclusief sluitend dekkingsplan komen
7. Sluitende meerjarenbegroting, zonder gemeentelijke subsidie

Communicatie:
8. Er wordt een communicatieplan opgesteld waarin wordt opgenomen hoe met de omwonenden wordt gecommuniceerd en hoe zij betrokken worden bij het plan 9. Er wordt rekening gehouden met de belangen en inbreng van de omwonenden
Subsidie en fondsen:
10. Het plan haalt aanvullend nog de volgende financiële bijdragen op:
• € 100.000,- uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed Benutten)
• € 120.000,- zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein
• € 100.000,- bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties, etc
• € 164.000,- opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende residuele waarde)
• provinciale bijdrage ter hoogte van € 500.000,-

We hebben ons de afgelopen maanden vooral gericht op het beter maken van het plan en dan vooral op twee onderdelen, namelijk de verkeersontsluiting en het gebruik van het Multifunctionele Centrum (MFC).
In de maanden december, januari, februari en maart hebben gesprekken plaatsgevonden met de gebruikers van de Heerdt en de gymzaal. Aan de gebruikers is gevraagd wat hun wensen, eisen en ideeën zijn voor het nieuwe MFC.
Ook zijn er gesprekken geweest met naaste omwonenden waarvan de gegevens bekend zijn. Aan hen is ook gevraagd wat hun wensen en ideeën zijn voor het plan Hart van Oosterwolde. Naast wensen en ideeën konden bewoners ook hun bezwaren kenbaar maken.
Zowel de informatie van gebruikers als die van de naaste omwonenden is gebruikt als input voor het Programma van Eisen. Architect Bert Vinke stelt dit Programma op. Dit Programma is de basis voor het ontwerp van het Hart van Oosterwolde.

Eerste ontwerp
Nu het Programma van Eisen is opgesteld, heeft de architect een eerste ontwerp gemaakt. Hieronder ziet u een eerste impressie.

Reacties
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de reacties van inwoners op dit eerste ontwerp. Er wordt dan ook een avond voor alle inwoners georganiseerd om het ontwerp met alle bijbehorende tekeningen te bekijken. De datum van deze avond wordt binnenkort bekendgemaakt. Tijdens deze avond zal uitgelegd worden hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Vanuit de Initiatiefgroep geven wij u graag uitleg en horen wij graag hoe u tegen het eerste ontwerp aan kijkt.

De website
De website www.hartvanoosterwolde.nl werkt al een tijdje. De tekeningen van het eerste ontwerp worden ook geplaatst op de website.

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met info@hartvanoosterwolde.nl. Uiteraard mag u ook via een emailbericht uw reactie op het ontwerp geven. Contactpersoon vanuit de initiatiefgroep is Heleen Koornberg.

Inloopavonden

Op 10 & 18 april worden er inloopavonden gehouden voor de betrokkenen waar de initiatiefgroep gesprekken mee heeft gevoerd. Hierin zullen wij laten zien wat er met de input vanuit hen is gedaan. Later volgt er een algemene, openbare informatieavond waarin de plannen gepresenteerd worden. De datum hiervoor volgt later.