Fauna onderzoek De Heerdt

Er is een faunaonderzoek gedaan en tijdens het onderzoek is gebleken dat de opgaande struikbegroeiing ten zuidwesten van het dorpshuis geen essentiële struikbegroeiing heeft voor huismussen.

Het onderzoek heeft geconcludeerd dat er geregeld foerageeractiviteit van gebouwbewonende vleermuizen rondom het gebouw plaatsvond, echter is er geen binding met de bebouwing vastgesteld. Vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn derhalve ook niet vastgesteld.

Derhalve is voor de uitvoering van de beoogde ontwikkeling (c.q. sanering van het dorpshuis) geen ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel dient rekening gehouden te worden met de Algemene zorgplicht.

Hybrideveld bij V.S.C.O.

Als deelproject uit Hart van Oosterwolde wordt er op sportpark De Heughte in Oosterwolde een hybrideveld aangelegd. Vandaag worden er flinke vorderingen gemaakt met de aanleg.
Bekijk hier de foto’s

Uw input gevraagd

Het projectteam Hart van Oosterwolde start met de voorbereidingen om de openbare ruimte rond Hart van Oosterwolde uit te werken. Belangrijk is om te weten welke functies u graag in de openbare een plek zou willen geven. Denk aan parkeren, zitbankjes, speelgelegenheid voor kinderen, ontmoetingsplek, etc., etc.
Graag ontvangen wij uw suggesties via email: info@hartvanoosterwolde.nl
Ook het Oranjecomité en Dorpsbelangen is gevraagd mee te denken.