Nieuws

Nieuwsbrief Hart van Oosterwolde nr. 1

Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief voor het plan Hart van Oosterwolde. Met deze nieuwsbrief hopen wij iedereen in Oosterwolde te bereiken en te informeren over het plan Hart van Oosterwolde. Deze eerste nieuwsbrief wordt geplaatst in de Huis-aan-Huis. De volgende nieuwsbrieven worden geplaatst op de website www.hartvanoosterwolde.nl

Besluit gemeente

De gemeenteraad heeft op 16 november in principe akkoord gegeven om de verdere plannen voor het Hart van Oosterwolde uit te werken. Vanuit de gemeente zijn er de nodige voorwaarden meegegeven waar het plan aan moet voldoen, een aantal van deze voorwaarden:

 • op de locatie ‘Hart van Oosterwolde’ wordt een goede ontsluiting gerealiseerd.
 • er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
 • er wordt rekening gehouden met belangen en inbreng van omwonenden, inwoners en overige betrokkenen.
 • het uitgewerkte plan biedt een investeringsbegroting met een onderbouwd, financieel sluitend dekkingsplan.
 • de initiatiefnemers zorgen voor een (financiële) bijdrage in voorbereiding en realisatie van het plan via fondsen, subsidies, zelfwerkzaamheid, sponsoren en opbrengsten uit inbreng van gronden.

 MFC

 

Verdere ontwikkeling van het plan                       

De initiatiefgroep kan nu na het besluit van de gemeenteraad verder met de ontwikkeling van het plan. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor het Multifunctioneel centrum (MFC).

De gebruikers (verenigingen) en de direct omwonenden worden gevraagd om hun wensen/eisen kenbaar te maken. Dit staat gepland in de periode december-januari. Als u ook wilt meepraten over de plannen dan vragen wij om u te melden bij ons. We plannen dan een afspraak met u.

In het voorjaar zal ook weer een informatieavond worden belegd waarin de uitgewerkte plannen (inclusief input van betrokkenen) gepresenteerd zal worden.

Website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website www.hartvanoosterwolde.nl. Als alles lukt is deze website rond de kerst klaar en voor iedereen toegankelijk. Vanaf dat moment zullen wij alle informatie via deze website ontsluiten. Het gaat daarbij om nieuwsberichten, het plan en contactinformatie.

De initiatiefgroep

Na het besluit van de gemeenteraad heeft de initiatiefgroep 4 werkgroepen geformeerd:

 • Werkgroep Ruimte: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen voor het MFC, een voorstel voor de verkeersontsluiting, ….
 • Werkgroep Financiën: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële investeringsbegroting en de meerjarenbegroting voor de exploitatie van de sportzaal en het MFC
 • Werkgroep Communicatie: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor alle communicatie naar inwoners en verenigingen.
 • Werkgroep Subsidie: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het werven van subsidies en middelen zoals de gemeente in de voorwaarden heeft gesteld.

Agenda

 • Medio december: gesprekken inventarisatie eisen mogelijke gebruikers MFC
 • Eerste helft januari: gesprekken inventarisatie eisen naaste omwonenden MFC
 • Voorjaar informatieavond inwoners Oosterwolde over het uitgewerkte plan

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het plan dan kunt u contact opnemen met info@hartvanoosterwolde.nl. Contactpersoon vanuit de initiatiefgroep is Heleen Koornberg.

Plaats een reactie