Nieuws

Plan van aanpak

Plan van aanpak Uitwerking Hart van Oosterwolde

 

Dit document wordt gebruikt als Plan van Aanpak (PvA) om te komen tot een verdere uitwerking van het Hart van Oosterwolde. Door de initiatiefnemers is bij de gemeente Oldebroek een plan ingediend voor het realiseren van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFC) bestaande uit een sporthal en dorpshuis op het sportpark de Heugthe. Het College en de meerderheid van de raad heeft haar steun uitgesproken voor het plan. Nu start een periode om de eerste globale plannen verder uit te werken tot een uitgewerkt plan.

Doel

Dit PvA heeft tot doel om te komen tot een uitgewerkt plan, wat beoordeeld kan worden door de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) en waarop door de leden van initiatiefnemers VSCO en De Heerdt besloten kan worden. Met een uitgewerkt plan wordt bedoeld dat het op hoofdlijnen is uitgewerkt, verdere detailuitwerking volgt nadat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het uitgewerkte plan dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het gemeenteraadsbesluit zijn opgenomen.

Organisatie

Om te komen tot een verdere uitwerking van het plan is er een projectorganisatie opgezet. De uitwerking is onderverdeeld in 4 aandachtsgebieden, te weten:

 • Infra en bouw;
 • Financiën;
 • Communicatie; – Subsidie en Fondsen.

De projectorganisatie staat onder leiding van de initiatiefgroep. Per onderdeel is een werkgroep aangesteld. In elke werkgroep is minimaal één persoon uit de initiatiefgroep opgenomen. Periodiek komt de initiatiefgroep bij elkaar waarbij terugkoppeling wordt gegeven vanuit de verschillende werkgroepen. Naast de werkgroepen zijn er ook andere groepen die aangesloten worden bij de verdere uitwerking. Hieronder worden de verschillende groepen toegelicht.

Initiatiefgroep (eindverantwoordelijk voor de uitwerking)

De initiatiefgroep heeft de eindverantwoording om het plan op te stellen en is het overkoepelend orgaan waarin de verschillende werkgroepen bij elkaar komen en waar onderlinge afstemming plaatsvindt. Periodiek (drie wekelijks, of indien nodig vaker) komt de groep bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden en besluiten te nemen. De initiatiefgroep is het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en neemt besluiten die over de werkgroepen heen gaan.

Werkgroepen (werken in deelgroepen alles uit)

Vanuit de initiatiefgroep is een persoon aangewezen als eindverantwoordelijke voor iedere werkgroep. Binnen iedere werkgroep worden diverse mensen met specifieke expertise toegevoegd om een verdere uitwerking te maken op het desbetreffende deelgebied. Periodiek wordt de voortgang besproken in de initiatiefgroep.

Projectgroep gemeente (kijken mee en adviseren)

De gemeente heeft aangegeven binnen de ambtelijke organisatie een projectgroep samen te willen stellen die als ondersteuning kan bieden voor de verschillende werkgroepen. Waar nodig kan deze projectgroep worden gebruikt als klankgroep of beoordelingsgroep. Dit om er voor te zorgen dat het project snel door kan in de besluitvorming binnen de gemeente.

Direct betrokkenen (omwonenden, verenigingen)

Een aantal partijen heeft een direct belang bij de verdere uitwerking. De twee belangrijkste zijn de direct omwonenden en de (toekomstige) gebruikers van het MFC. Beide partijen worden uitgenodigd om actief betrokken te zijn bij de verdere uitwerking

Randvoorwaarden gemeente

Het raadsbesluit geeft een aantal randvoorwaarden mee waaraan de verdere uitwerking van het plan moet voldoen, Dit zijn, gegroepeerd per aandachtsgebied, de volgende:

Infra en bouw

 1. Goede ontsluiting/Entree van ’t Hart van Oosterwolde.
 2. Op de locatie de Heerdt wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd.
 3. Er worden met de grondeigenaren heldere afspraken gemaakt.
 4. Er wordt voldaan aan de aanbestedingsrichtlijnen.

Financiën

 1. De horecafunctie in het nieuwe gebouw wordt juridisch gescheiden van de exploitatiestichting, de horeca functie wordt aanbesteed.
 2. Een investeringsbegroting inclusief sluitend dekkingsplan.
 3. Sluitende meerjarige exploitatiebegroting, zonder gemeentelijke subsidie.

Communicatie

 1. Er wordt een communicatieplan opgesteld waarin wordt opgenomen hoe met de omwonenden wordt gecommuniceerd en hoe zij betrokken worden bij het plan.
 2. Er wordt rekening gehouden met de belangen en inbreng van de omwonenden.

Subsidie en fondsen

10. Het plan haalt aanvullend nog de volgende financiële bijdragen op:

 • € 100.000,‐ uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed Benutten);
 • € 120.000,‐ zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein;
 • € 100.000,‐ bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties, etc.;
 • € 164.000,‐ opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende residuele waarde);
 • provinciale bijdrage ter hoogte van € 500.000,‐.

Deze randvoorwaarden zullen bij de uitwerking van de aandachtsgebieden worden meegenomen.

 Deelplannen

We onderscheiden de volgende deelplannen:

 • Locatie VSCO o deelgebied VSCO nieuwbouw MFC;

o        deelgebied VSCO verplaatsing speel- en trainingsveld;

 • Locatie De Heerdt;
 • Locatie ontsluiting Zwarteweg / Groote Woldweg.

Bij de verdere uitwerking wordt deze verdeling gehanteerd.

 

Onderverdeling in werkgroepen

Iedere werkgroep bevat minimaal 1 lid van de initiatiefgroep en wordt aangevuld met personen met kennis en ervaring van de verschillende aandachtsgebieden. De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:

Bouw en Infra Gerrit Berends, vacature;
Financieren Wim-Henk Peggeman, Ben van Pijkeren;
Communicatie Heleen Koornberg, Jacolien Schoonhoven;
Subsidies, fondsenwerving Nanne Schoonhoven, Henk Kits, Johan Neevel;

 

Ieder werkgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking van haar haar aandachtsgebied en rapporteert aan de initiatiefgroep.

 

Op te leveren documenten 

Het uitgewerkte plan zal bestaan uit de volgende documenten:

 • Stedenbouwkundige uitwerking inclusief verkeerskundige aspecten zoals ontsluiting en parkeren.
 • Schets Ontwerp van de deelplannen.
 • Investeringsbegroting en dekkingsplan.
 • Onderbouwing toepassing aanbestedingsregelgeving.
 • Overall Planning.
 • Contractuele afspraken met eigenaren te verwerven

Deze documenten vormen tezamen het uitgewerkte plan.

 

Externe kosten

De gemeente heeft voor de verdere uitwerking een subsidie beschikbaar gesteld van € 25.000. Deze subsidie wordt ingezet voor de ‘out of pocket expenses’. Het budget is vooralsnog als volgt toegekend:

Stedenbouwkundige  uitwerking 4 deelplannen 4000
Schetsontwerpen 4 deelplannen 12000
Adviseurs ontwerpen 4000
Inkoopadviseur 1000
Presentabel maken 2000
Overig/onvoorzien 2000
Totaal 25000

 

 

De werkelijke toekenning is afhankelijk van de ontvangen offertes en werkelijke kosten. Na afloop zal op basis van nacalculatie een verantwoording worden aangeleverd.

Bijlagen

 1. Organogram
 2. Planning
 3. Communicatieplan
 4. Raadsbesluit

 

Bijlage 1.         Organogram

 

  

 

Bijlage 2.         Planning

        

     

Bijlage 3.         Communicatieplan

 

             

Bijlage 4.         Raadsbesluit

CONCEPT Kenmerk: 284004 / 296591 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017; overwegende: dat op 13 december 2016 de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde, Dorpshuis de Heerdt, VSCO’61 en Stichting Sportvoorziening Oosterwolde (hierna te noemen: ‘de initiatiefnemers’) het plan ‘Het Hart van Oosterwolde’ (hierna te noemen: ‘HvO’) hebben aanboden aan de gemeente Oldebroek; dat de initiatiefnemers de gemeente vragen om ruimtelijk en financieel medewerking te verlenen aan realisatie van het plan HvO; dat de ontwikkeling van het plan HvO past in het gedachtegoed ‘Oldebroek voor Mekaar’: een plan door en voor onze inwoners; dat het een ambitieus plan is voor de omvang van het dorp Oosterwolde, maar ook inspeelt op toekomstige ontwikkelingen zoals verwachte groei en samenstelling van de bevolking in Oosterwolde en een verdere achteruitgang van het huidige dorpshuis; dat het kansen biedt om de leefbaarheid in het dorp te behouden en verbeteren door het creëren van een centrumgebied (wat Oosterwolde momenteel niet heeft), realisatie van voorzieningen en woningbouw, het oplossen van verkeers- en parkeerproblematiek en een betere samenwerking tussen organisaties; dat er op maatschappelijk, ruimtelijk en juridisch gebied voorwaarden en aandachtspunten zijn bij een verdere uitwerking van het plan HvO; dat er een financieel tekort is geconstateerd van € 1.674.000,- voor realisatie van het plan; dat zelfwerkzaamheid in het kader van Oldebroek voor Mekaar gewenst is en de initiatiefnemers dat in het voortraject ook hebben laten zien door ontwikkeling van dit plan. Maar ook in de realisatie van het plan is zelfwerkzaamheid gevraagd. De initiatiefnemers hebben de opgave om circa € 984.000,- bij elkaar te brengen, bestaande uit (alle genoemde bedragen in dit besluit zijn exclusief BTW): 1) € 100.000,- uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed Benutten); 2) € 120.000,- zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein; 3) € 100.000,- bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties, etc.; 4) € 164.000,- opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende residuele waarde); 5) € 500.000,- provinciale subsidie (bijvoorbeeld Steengoed Benutten). Onder andere hieruit blijkt ook draagvlak voor realisatie van dit plan; dat de initiatiefnemers al deels een eigen bijdrage door zelfwerkzaamheid hebben opgenomen in de investeringsbegroting, maar de gemeente deze taakstelling verhoogt met € 100.000,- waardoor de gemeentelijke investeringsbijdrage voor realisatie van dit plan € 1.574.000,- bedraagt; dat de initiatiefnemers zullen voldoen aan 8 voorwaarden (zoals benoemd in het besluit) voordat definitief ruimtelijke medewerking wordt verleend aan realisatie van het plan, voordat de maximale gemeentelijke investeringsbijdrage van € 1.574.000,- wordt toegekend en de gemeentelijke gronden om niet worden ingebracht door de residuele grondwaardeopbrengst (vooralsnog berekend op € 354.000,-) beschikbaar te stellen om het totale plan te realiseren; – 2 – B E S L U I T: 1. In principe bereid te zijn om: a. Ruimtelijke medewerking te verlenen aan de realisatie van het plan ‘Hart van Oosterwolde’, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: – Er komt een uitgewerkt plan tot stand, op basis van nader onderzoek, overleg en uitwerking, dat een kwalitatief goede invulling biedt. Dit houdt in ieder geval in dat: i. op de locatie ‘Hart van Oosterwolde’ een goede ontsluiting / entree van ’t Hart van Oosterwolde wordt gerealiseerd, er een verbinding mogelijk is met overige omliggende gebiedsontsluitingswegen en terreinen, het programma wordt uitgewerkt en (lokale) behoefte aan woningen wordt aangetoond en na eventuele wijzigingen voldaan wordt aan de parkeernormen zoals opgenomen in de parkeernota Oldebroek; ii. op de locatie ‘De Heerdt’ wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, de woningen goed worden ingepast in het straat- en bebouwingsbeeld en het draagvlak en (lokale) behoefte aan woningen wordt aangetoond; iii. de horecafunctie juridisch gescheiden wordt van de exploitatiestichting van het MFC als gekozen wordt voor commerciële  horeca en de horecafunctie wordt aanbesteed (ter voorkoming van staatsteun). – Er wordt voor het vervolgonderzoek een communicatieplan gemaakt om het draagvlak bij omwonenden, inwoners en andere betrokkenen maximaal te vergroten door hen zo goed mogelijk te betrekken bij de planontwikkeling; – Er wordt rekening gehouden met belangen en inbreng van omwonenden om het draagvlak maximaal te vergroten. De initiatiefnemers verwerken in een communicatieplan hoe zij dit vormgeven bij de verdere uitwerking van het plan; – Er worden tijdens de verdere uitwerking van het plan heldere contractuele afspraken met alle eigenaren van gronden gemaakt. b. De gemeentelijke gronden om niet beschikbaar te stellen, door de te ontvangen residuele grondwaardeopbrengst (vooralsnog berekend op € 354.000,-) beschikbaar te stellen om het totale plan te realiseren. c. In te stemmen met het meegeven aan de initiatiefnemers van een financieel kader voor een

gemeentelijke investeringsbijdrage van maximaal € 1.928.000,- voor realisatie van het plan Hart van Oosterwolde, bestaande uit € 1.574.000,- financiële bijdrage en de inbreng van gemeentelijke gronden met een (vooralsnog berekende) grondwaarde van € 354.000,-, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: – Het uitgewerkte plan biedt een investeringsbegroting met een onderbouwd, financieel sluitend dekkingsplan; – De initiatiefnemers zorgen voor een (financiële) bijdrage in voorbereiding en realisatie van het plan HvO dat in ieder geval bestaat uit: i. € 100.000,- uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed Benutten); ii. € 120.000,- zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein; iii. € 100.000,- bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties, etc. iv. € 164.000,- opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende residuele waarde); Onder andere ook hieruit blijkt het draagvlak voor dit plan in het dorp Oosterwolde. Daarnaast geldt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een provinciale bijdrage ter hoogte van € 500.000,-. – Het uitgewerkte plan heeft een sluitende exploitatiebegroting, zonder jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente; – Er wordt voldaan aan de aanbestedingsregelgeving: het gemeentelijke inkoopbeleid en wettelijke aanbestedingsregels; – 3 – – De horecafunctie wordt juridisch gescheiden van de exploitatiestichting van het MFC als gekozen wordt voor commerciële horeca en de horecafunctie wordt aanbesteed (ter voorkoming van staatsteun). Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 16 november 2017. , voorzitter mr. A. Hoogendoorn, , griffier J. Tabak

 

Plaats een reactie