Nieuws

Fauna onderzoek De Heerdt

Er is een faunaonderzoek gedaan en tijdens het onderzoek is gebleken dat de opgaande struikbegroeiing ten zuidwesten van het dorpshuis geen essentiële struikbegroeiing heeft voor huismussen.

Het onderzoek heeft geconcludeerd dat er geregeld foerageeractiviteit van gebouwbewonende vleermuizen rondom het gebouw plaatsvond, echter is er geen binding met de bebouwing vastgesteld. Vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn derhalve ook niet vastgesteld.

Derhalve is voor de uitvoering van de beoogde ontwikkeling (c.q. sanering van het dorpshuis) geen ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel dient rekening gehouden te worden met de Algemene zorgplicht.

Plaats een reactie