MFC

1. MFC, waar staat dat voor?
Multifunctioneel Centrum. Vaak wordt het ook MFA, Multifunctionele Accommodatie genoemd. Het betekent eigenlijk een centrale plek waar bij diverse functies worden uitgeoefend, zodat ruimten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

2. Wordt het een energiezuinig gebouw?
Jazeker, de raad heeft namelijk een voorwaarde meegegeven dat het al strenge duurzaamheidsvoorwaarden moet voldoen (BENG norm, Bijna Energie neutraal gebouwd). Zo wordt het gasloos en komen er zonnenpanelen, als het plan doorgaat.

3. Hoe zit het straks met de horeca?
Het plan voorziet in ruimten waar alcohol wordt geschonken. Ruimten die ook geschikt zijn voor feesten en partijen. Het is de bedoeling dat ruimten flexibel worden zodat het geschikt is voor zowel kleine als grote partijen. Het plan is dat de horeca vergunning van de Heerdt mee gaat naar de nieuwe locatie.

4. De nieuwe sportzaal, mogen daar zaalvoetbalwedstrijden op gespeeld worden?
Ja, er kunnen zaalvoetbal wedstrijden worden gespeeld, maar geen competitie wedstrijden voor volwassenen. De zaal voldoet alleen niet aan de zaalvoetbal eisen van de KNVB. De jongste jeugd kan hier wel de wintercompetitie spelen. Er kan een bedrijven competitie worden gehouden, of recreatief gevoetbald worden voor zowel jeugd als volwassenen. De sportzaal heeft niet alleen de functie voor sport. Het is de plek waar David optredens verzorgd, waar gymvereniging FIT traint en ook wedstrijden kan houden. Waar de scholen hun gym-uren geven en waar door de voetballers getraind kan worden (bij slecht weer). Ook de sinterklaasintocht, een optreden van een band, of een toneelvoorstelling kan in deze (sport)zaal worden georganiseerd.

5. Maken de gebruikers van het MFC gebruik van de kleedkamers van VSCO?
In het MFC zijn kleedruimtes opgenomen. De gebruikers van MFC hoeven daardoor geen of minder gebruik te maken van de kleedkamers van VSCO. Wel blijft de mogelijkheid om kleedkamers van VSCO te gebruiken. Dit zal altijd in overleg gaan met beide verenigingen. VSCO zal de kleedkamers op de zaterdag bijna altijd nodig hebben voor haar eigen activiteiten. Hierdoor zal dat op zaterdagen lastiger zijn (maar niet onmogelijk).

6. Kan de sportzaal niet naast de school?
Deze grond is in eigendom van een ontwikkelaar. Het ligt dus niet in ons vermogen om hier een plan op te ontwikkelen. Daarnaast heeft de initiatiefgroep de vraag van de gemeente gekregen om dit plan verder uit te werken.

Wonen

7. Wat heeft HVO voor gevolgen met betrekking tot nieuwbouw?
In het plan zijn appartementen opgenomen. Daarnaast komen er op de plek van de Heerdt nieuwbouwwoningen. Het klopt niet dat er dankzij HVO geen andere nieuwbouwprojecten kunnen plaats vinden in Oosterwolde. De gemeente gaat onderzoeken aan welk type woningbouw behoefte er is in Oosterwolde.

8. Voor welke doelgroepen zijn de woningen?
De woningen zijn voor jongeren en ouderen. Dit geldt voor zowel de woningen op locatie De Heerdt, als voor de appartementen.

9. Hoe zit dat met de commerciële ruimtes? Ruimte voor winkels?
Wij zouden graag zien dat dit lukt. Er is ruimte voor, maar of er bedrijvigheid komt hangt af van een ondernemer. Als er geen belangstelling is wordt de laag die bedoeld voor de commerciële ruimtes omgezet in wonen.

10. Wat kan er allemaal in de commerciële ruimtes?
Dit is nog niet ingevuld, maar wij denken aan een kleinere supermarkt of aan kleinere bedrijven zoals een fysiotherapeut/tandarts/huisarts, of aan detailhandel of dienstverlening.

Verkeer/Parkeren

11. Komt er voldoende ontsluiting voor een veilige verkeersituatie?
De architect heeft samen met een verkeerskundige van de gemeente Oldebroek naar de situatie gekeken. Met elkaar denken wij dat de veiligste manier is, het maken van een weg vanaf de Zwarteweg. Zo worden de Groote Woldweg en Duinkerkerweg ontlast. Daarnaast wordt de verkeerssituatie op zondag veiliger, de mensen die naar de kerk gaan kunnen gebruik maken van de parkeerplekken van HVO. Daardoor is parkeren op de Groote Woldweg niet noodzakelijk. Gemeente Oldebroek heeft aangegeven dat ze een verkeerskundig onderzoek zullen uitvoeren in Oosterwolde. Mede om te beoordelen welke impact ook de andere plannen hebben op de verkeersveiligheid in het dorp

12. Hoe moeten de kinderen van de Wegwijzer nu veilig oversteken over de Groote Woldweg als ze gym hebben?
De afstand van school tot het MFC is goed te overzien en voldoet aan landelijke richtlijnen qua afstand. Wij denken dat er maatregelen te nemen zijn waardoor het oversteken veilig kan, zoals het
aanleggen van een voetgangersoversteekplaats.

13. Is een doorsteek voor fietsers en voetgangers vanaf de Groote Woldweg via de parkeerplaats van de kerk naar HVO een optie?                Ruimtelijk kan dit, maar de kerken hebben aangegeven dit niet wenselijk te vinden. Dat respecteren wij, mogelijk kan het in de toekomst wel. Wel komt er een doorgang vanaf HVO naar de Dorpskerk zodat kerkgangers hun auto op de nieuwe parkeerplaats kunnen parkeren. Dit ontlast de Groote Woldweg. Wel zal het achterpad in stand blijven, waardoor er voor het langzaam verkeer een doorsteek blijft richting de rest van het dorp.

14. Kunnen bezoekers van de kerken parkeren op de parkeerplaats?
Ja dit kan.

15. Voldoet het plan aan de parkeernormen? En is het voldoende?
Ja het voldoet aan de parkeernormen die gesteld zijn door gemeente. Of het voldoende is moet blijken. Op dit moment maakt het schoolpersoneel bijvoorbeeld gebruik van de parkeerplaats van de Heerdt. En ouders die hun kinderen op komen halen ook. Het aantal parkeerplaatsen zal er hier op achteruit gaan. Mogelijk dat in de toekomst het schoolpersoneel bij HVO of op de parkeerruimte voor de Pnielkerk kan parkeren.

Openbare ruimte

16. De buitenruimte, het groen, de speelplekken, hoe ziet het er uit? ligt dat al vast?
Nee, dat ligt nog niet vast. Mocht het plan zo ver komen willen we daarbij graag input/ideeën van de gebruikers/inwoners. Het moet in ieder geval een plek worden waar jongeren kunnen spelen, waar ouders vanuit het MFC zicht op hebben. En het moet een groene plek worden waarbij ook evenementen (zoals rommelmarkten) gehouden kunnen worden.

Sportpark De Heugthe/VSCO

17. Komt VSCO geen velden tekort door het gebruiken van veld 3?
Er is een hybride veld toegevoegd in het plan, daardoor kan er een betere trainingsverdeling worden gemaakt en er is geen grond nodig aan achterkant van VSCO. Een hybride gras systeem is een natuurlijke grasmat versterkt met kunstgras vezels. Hierdoor kunnen er meer speel- en trainingsuren worden gerealiseerd.

18. Hoe zit het met wedstrijdvelden/trainingsvelden?
Veld 1 blijft zoals het is. Veld 3 wordt de plek voor HVO. Veld 4 wordt een hybride veld, zodat het intensiever gebruikt kan worden voor zowel trainen als het spelen van een wedstrijd. Dit betekent dat bij het hybrideveld ook verlichting komt. Het achterste veld is nu trainingsveld. VSCO onderzoekt of zij dit veld ook hybride gaan maken.

19. Waarom wordt het MFC niet achteraan op het sportcomplex geplaatst?
Wij zien juist een meerwaarde in het dicht bij elkaar plaatsen van bepaalde functies, zoals parkeren, kantine, openbare ruimte/speelplek, vergaderruimte, etc. Indien het MFC op het huidige trainingsveld wordt geplaatst is die meerwaarde veel minder. Plus dat juist uitbreiding van het park mogelijk blijft door te kiezen voor het voorgestelde plan. Daarnaast ziet de initiatiefgroep de meerwaarde in het samenvoegen van alle maatschappelijke functies in het dorp. Hiermee kunnen verenigingen elkaar versterken en activiteiten gezamenlijk organiseren. Wij denken dat dit versterkend gaat werken. Daarnaast verwachten wij dat het in de toekomst nodig zal zijn om activiteiten te blijven organiseren. Mensen moeten langer werken en de wil om als vrijwilliger betrokken te zijn wordt ook steeds minder. Op deze ontwikkeling willen we nu al inspelen.

De huidige De Heerdt

20. Kan de Heerdt worden gerenoveerd?
Dat kan, maar daardoor verandert de exploitatie van de Heerdt niet. De huidige manier van exploitatie van het dorpshuis is niet rendabel. Het gebouw uit 1993 is gedateerd en er moet fors geïnvesteerd worden. In het verleden zijn er geen reserves opgebouwd, waardoor vernieuwen en verbouwen niet mogelijk is.

21. Gaat het echt zo slecht met de Heerdt?
Eigenlijk wel, maar doordat er vrij zuinig maar hard wordt gewerkt, lukt het steeds net om het hoofd boven water te houden. Op het moment dat er echter grote kosten ontstaan, is er geen geld, en
niemand die dat kan en wil dragen. Daarnaast voldoet het gebouw niet meer, alles is verouderd en het sluit niet meer aan bij de behoefte van (jongere) inwoners. Kortom op de korte termijn lukt het de Heerdt om het hoofd boven water te houden, maar dit is voor de lange termijn geen oplossing. Door een nieuw gebouw die voldoet aan de laatste eisen, efficiënter is ingedeeld en kan zorgen voor nieuwe activiteiten, denken wij een Heerdt voor de toekomst neer te zetten.

22. Stopt de (functie van de) Heerdt straks te bestaan
Nee het is de bedoeling om de Heerdt door te laten gaan. Dit betekent dat activiteiten verplaatst zullen worden naar de nieuwe locatie. De structuur waarbij de verenigingen lid zijn van vereniging de Heerdt lijkt ook werkbaar in de nieuwe situatie. Waarbij wel gekeken zal worden naar welke verengingen lid moeten zijn van de Heerdt. Het is de bedoeling dat het personeel ook over zal gaan naar de nieuwe locatie. Ook hier zullen feestjes en partijen georganiseerd worden waarvoor bediening nodig is. Wel wordt gekeken naar een goede en efficiënte invulling hiervan.

23. Wie zijn Initiatiefnemers van het Hart van Oosterwolde?
VSCO’61 (voetbal) • Dorpshuis De Heerdt (culturele activiteiten) • Stichting Dorpsbelang Oosterwolde • Stichting Sportvoorziening Oosterwolde (beheert sportvelden in Oosterwolde)

24. Wie is er straks verantwoordelijk voor de nieuwe Heerdt?
De huidige vereniging De Heerdt is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van De Heerdt

25. Is elke vereniging gelijkwaardig?
Uitgangspunt is dat er straks een bestuur komt waarbij elke vereniging die vast gebruik maakt van de Heerdt gelijkwaardig is of gelijkwaardig wordt behandeld. Er is evenveel zeggenschap, rechten en plichten. Dat geldt voor het gebruik, vrijwilligers en financieel.

26. Hoe gaat dat straks met het personeel?
Als het MFC er is zal het beheerd en onderhouden moeten worden. Net als nu zal dat gedaan moeten worden door goede mensen, mogelijk ook door dezelfde mensen. Wel gaan wij uit van meer inzet van vrijwilligers van de verenigingen (meer dan dat nu het geval is).

Planning

27. Hoe ziet de meerjarenbegroting en het investeringsbudget eruit?
De initiatiefgroep heeft op basis van de wijzigingen in het plan een herziene investeringsbegroting gemaakt. Deze investeringsbegroting wordt op dit moment beoordeeld door de gemeente. De inhoudelijke afstemming vindt plaats met de gemeente. Op basis van de investeringsbegroting, verwachte bezetting en overige uitgangspunten is een meerjarenbegroting opgesteld. De gemeente beoordeelt deze begroting. Het uitgangspunt in de meerjarenbegroting is dat de verenigingen geen hogere (of zeer beperkt) zaalhuur zullen betalen. Als activiteiten uitbreiden dan zal dit natuurlijk wel kunnen leiden tot hogere kosten.

28. Kunnen de verenigingen hun activiteiten op het zelfde moment blijven uitvoeren
Ja, wij hebben een bezettingsoverzicht opgesteld waarbij rekening is gehouden met de huidige activiteiten die er zijn. Alle activiteiten zijn op dezelfde tijd gepland als de huidige bezetting. Wel kan natuurlijk in overleg gekeken worden naar andere momenten. Daarnaast blijft er ruimte voor nieuwe activiteiten. Wel blijft net zoals in de huidige situatie, de gebruiker op een bepaalde tijd de hoofdgebruiker. Zonder afstemming zal een vereniging zijn ruimte niet op te hoeven offeren.

29. Hoe ziet de planning er verder uit?
Zowel De Heerdt als VSCO hebben ingestemd met de plannen. De initiatiefgroep heeft haar taken neergelegd omdat de opdracht is uitgevoerd. Er is een nieuw bestuur ingericht die zich bezig houdt met de realisatie. Daarin hebben zitting Gerrit Jan Veldhoen, namens VSCO en Henk van Os, namens De Heerdt. Verder zit daarin Gerrit Berends, namens Prins Bouw en Iris Verhoef en Arnoud Velthoen van de Gemeente Oldebroek. Deze werken het ingediende plan uit. In Juli zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. In februari 2021 zal worden begonnen met de bouw van het plan.