Nieuws

Stand van zaken

Op 11 juli jl heeft de gemeenteraad van Oldebroek ingestemd met de verdere ontwikkeling van het plan Hart van Oosterwolde. Het lijkt even stil te zijn geweest. In de afgelopen maanden is er samen met de gemeente gewerkt aan de invulling van de gestelde voorwaarden. In de zomermaanden is aan de leden van de Heerdt voorgesteld om de huur zeer licht te verhogen. De meerderheid van de leden heeft daarop gereageerd en meer dan de helft van de leden heeft daarop schriftelijk akkoord gegeven. Over de voorgestelde huurverhoging wordt in een latere ledenvergadering alsnog besloten. Hiermee zijn de door de gemeente gestelde voorwaarden ingevuld, waardoor er nu een sluitende begroting is en er afspraken zijn met alle grondeigenaren.

Stand van zaken:

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere invulling van de organisatie. Welke partij (initiatiefgroep/verenigingen, gemeenten en Prins bouw) is waarvoor verantwoordelijk en welke werkafspraken maken we hierover met elkaar. Daarnaast moeten alle afspraken die met alle partijen zijn gemaakt (grondeigenaren, gemeenten, Prins bouw) worden vastgelegd in contracten. Dit zijn ingewikkelde contracten die tijd kosten. Wij gaan er vanuit dat nu investeren in het maken van goede afspraken het vervolgproces helpt. Ook is de gemeente gestart met het traject om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

De Initiatiefgroep stopt:

De initiatiefgroep had als doel een plan te maken met een nieuw Hart van Oosterwolde. Dit is gelukt. De huidige initiatiefgroep is dan ook klaar met deze taak en stopt.
In de komende fase denken we dat de rol vanuit betrokken organisaties anders wordt. Er moet toezicht gehouden worden of de gemaakte plannen wel worden uitgevoerd zoals afgesproken. Daarnaast moeten de belangen van alle verenigingen in het plan behartigd blijven. De initiatiefgroep wordt dan ook vervangen door een stuurgroep. In deze stuurgroep komen leden die een vereniging vertegenwoordigen, die een belang hebben in het plan.

Naast de stuurgroep worden er diverse werkgroepen gevormd over specifieke onderwerpen. Voor zowel de stuurgroep als de werkgroepen worden nog mensen gezocht.. Mocht u belangstelling hebben, of is er binnen uw vereniging iemand die interesse heeft, vernemen wij dit graag (per mail info@hartvanoosterwolde.nl).

Plaats een reactie